Kostnader

Scandinavian CCS är ett privat kostnadseffektivt alternativ till den offentliga sjukvården med låg administrativ kostnad.

Nedan följer en kort redogörelse för hur patienter kommer att uppfatta kostnaderna och hur vi som privat aktör ser på olika betalningsmodeller.

Om patienten remitteras från sin läkare

Om specialistläkare remitterar patienten för behandling på Scandinavian CCS står region för kostnaderna. Patienten betalar endast en patientavgift.

Behandling inom vårdgarantin

Om regionen inte kan erbjuda behandling inom 90 dagar har patienten rätt till vård hos en annan vårdgivare. Hemregionen förväntas då bistå med praktiska arrangemang och står för alla kostnader, utom patientavgiften.

Behandling på patientens eget initiativ utomlands

Europeiska unionens fria patientrörlighet ger patienten rätt att söka vård i annat land inom EU om patienten har fått ett beslut om behandling (när diagnosen är verifierad). Om patienten bor i Sverige kan han/hon således få behandling på någon av våra kliniker utomlands (läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan

Patienter som bor utanför Sverige

Patienter som fått diagnosen cancer kan tala med sin läkare eller vårdhuvudman om möjligheterna att få behandling på någon av våra kliniker i sitt hemland.

Bor patienten inom EU/EES, Turkiet eller Schweiz kan han/hon få sin behandling på Scandinavian CCS bekostad av ditt hemland via Europeiska unionens fria patientrörlighet.

Olika betalningsmodeller för den kirurgiska behandlingen

Som underlag för prissättning av sluten vård och öppen vård tillämpas inte sällan NordDRG CC-logik 2019 prospektiva viktlista, somatik. Krontalet per DRG 1,0 kan variera mellan landstingen utifrån hur vårdavtalet/kontraktet utformats.

Scandinavian CCS ställer sig positiva till att tillämpa NordDRG CC-logik för aktuellt år med dito årliga uppdateringar av Socialstyrelsen i samarbete med SKL.

De patienter som vill söka och betala privat

Scandinavian CCS behandlar även privatbetalande patienter som inte täcks av en europeisk offentlig sjukvårdsförsäkring. I de fallen har vi för avsikt att tillämpa NordDRG CC-logik 2019 prospektiva viktlista, somatik. Det är viktigt att ha i beaktande att DRG tar hänsyn till samtliga ingående diagnoser då DRG-viktningen räknas ut (DRG poängen).