Inledning

CarpoNovum AB är ett svenskt företag hemmahörande i Halmstad med stark förankring i Stockholm och Skåne.

Företaget har två huvudsakliga verksamhetsområden. Det ena verksamheten är FoU (Forskning och Utveckling) och den andra verksamheten är etablering och drift av resurskliniker i Norden. Verksamheterna är väsensskild varför företaget är delat i två halvor CarpoNovum AB med dotterbolaget Scandinavian Centre for Colorectal Surgery (Scandinavian CCS). Moderbolaget respektive dotterbolaget har sin egen organisation men sorterar under samma huvudman.

CarpoNovum AB är den del av verksamheten som är certifierade enligt ISO 13485 och bedriver klinisk forskning på mycket hög internationell nivå.  Våra främsta framgångar inom FoU är framtagandet av kirurgiska instrument som används för att skarva tarm. Tack vare dessa instrument är det nu möjligt att under pågående operation och efter operationen validera skarven (anastomosen), efter resektion av exempelvis cancer i tjock- och ändtarmen.

Efter mer än 15 års forskning och utveckling är instrumenten CE-märkta och får användas på alla sjukhus i Europa. Instrumenten har fram till dags datum använts på mer än 165 patienter på olika sjukhus Sverige, Danmark, Tyskland och Kina.

Instrumenten har fram till dags datum använts på mer än 165 patienter på olika sjukhus Sverige, Danmark, Tyskland och Kina.

Scandinavian Centre for Colorectal Surgery

Scandinavian Centre for Colorctal Surgery (Scandinavian CCS) är vår satsning på egna resurskliniker där vi har egna kirurger med mångårig erfarenhet att operera cancer i tjock och ändtarmen. Den initiala satsningen är att operera de patienter som väntat längst och passerat tiden för det standardiserade vårdförloppet (SVF). Målsättningen är dock att alla patienter ska bli opererade i enlighet med SVF, vilket innebär att alla patienter ska erhålla kurativt syftande behandling inom 36 dagar efter slutförd utredning.

Utifrån de officiella väntetider som presenterats av Socialstyrelsen och SKL så framgår det att majoriteten av regionerna i Sverige inte hinner behandla sina patienter inom ramen för det Standardiserade-Vård-Förloppet (SVF) för tjock- och ändtarmscancer.

Det finns således regioner med för många patienter i förhållande till sin kapacitet. I andra delar av Sverige finns det sjukhus med operationskapacitet och tomma avdelningar men det saknas personal som kan behandla och vårda patienter med cancer i tjock- och ändtarmen. Scandinavian CCS är en resursklinik som har egna kirurger och narkosläkare, egna operationssköterskor, egna narkossköterskor och egen vårdpersonal. Vi har just nu (november 2019) pågående förhandlingar med olika sjukhus i regioner med lediga lokaler att få använda (hyra) operationssalar och vårdavdelningar som står tomma. Scandinavian CCS har således skapat de resurser som krävs för att regioner med för långa väntetider ska kunna skicka sina patienter till de sjukhus som har lokaler och nu, tack vare Scandinavian CCS, också resurser för att kunna leva upp till de mål som socialstyrelsen och SKL har beslutat (SVF).

Scandinavian CCS är en resursklinik som gör det möjligt för patienter, oavsett vilken region de tillhör, att få snabb och säker kirurgisk behandling av cancer i tjock och ändtarmen.

Scandinavian Centre for Colorectal Surgery – Advisory Board

Gunnar Németh, professor i ortopedisk kirurgi. Tidigare chef vid Karolinska sjukhusets ortopedklinik, chef Capio S:t Görans sjukhus 2007, därefter VD för Capiokoncernen.

Torbjörn Holm, professor i kirurg vid Karolinska Institutet, med kolorektal kirurgi som subspecialitet. Har starkt bidraget till utvecklingen av multidisciplinär kirurgisk behandling av avancerad kolorektal cancer. 

Björn Zackrisson, MD, PhD, Kirurg/Urolog. Tidigare chef för Skånevård Sund, ledande befattningar inom Capio, Praktikertjänst och Team Olivia.

Ludvig Arbin är tidigare landstingsråd i Uppsala län. Han har även varit kanslichef för Riksförbundet cystisk fibros. Konsult i offentliga beslutsprocesser i svensk hälso- och sjukvård

Christophe Genetay, MSc Civ Eng, Investor Relations finans- och aktiemarknad. Tidigare utbildningschef på Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 

Magnus Jansson, tidigare VD för Akademikliniken. För närvarande arbetande styrelseordförande i olika PE-bolagsägda företag.

 Roger Henriksson: Professor och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus. Tidigare chef för Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland och för Stockholms onkologiska klinik, inkluderande Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset. Bland tidigare och pågående uppdrag kan nämnas;  vetenskapligt råd för Socialstyrelsen och för TLV (Läkemedelsförmånsnämnden), EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten), ordförande expertrådet cancer i Stockholms läkemedelskommitté, expert Cancerfonden, ordförande ESMO 2020 (CNS tumörer).

Scandinavian Centre for Colorectal Surgery – Board

Styrelseledamot
Anders Grönberg, MD, PhD, CEO Scandinavian CCS, Kirurg inom kolorektalkirurgi, tidigare CEO för CarpoNovum 2006-2019. FoU inriktad på sårläkning på tarm och utveckling av kirurgiska instrument. 

Styrelseordförande
Thomas Enckell, advokat, arbetat med ”transaction consulting”, ”corporate and investment law”  i Stockholm och Malmö. Advisor i legala frågor i CarpoNovum.